logo-default-pl-white

Regulamin Programu Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz (aktualizacja regulaminu obowiązująca dla poleceń wykonanych od dnia 11.01.2022 r. do 15.05.2022 r.)

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347997, o kapitale zakładowym 374 600 złotych, REGON 142276657, NIP 7010224868 („ZnanyLekarz”).
 3. Program trwa od dnia 11.01.2022 r. do odwołania. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.
 4. Regulamin jest wydawany na podstawie art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Program na charakter przyrzeczenia publicznego.
 5. Program nie jest grą losową ani grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Przyznanie świadczeń przez ZnanyLekarz nie zależy od przypadku. 

 

§2

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem polecającym („Uczestnik polecający”) Programu może być osoba fizyczna, która ma zawartą umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium ze ZnanyLekarz („Umowa”), dysponuje ważnym prawem wykonywania zawodu (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru) lub w czasie trwania Programu zawrze taką Umowę.
 2. Uczestnikiem polecanym („Uczestnik polecany”) Programu, z zastrzeżeniem ust. 3, może być osoba fizyczna, która:
  a. została polecona przez Uczestnika polecającego zgodnie z Regulaminem,
  b. w momencie polecenia przez Uczestnika polecającego nie ma zawartej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium,
  c. zawrze w sposób ważny i wiążący ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium oraz opłaci należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy.
 3. Uczestnikiem polecającym i Uczestnikiem polecanym nie może:
  a. być osoba prawna ani “ułomna osoba prawna”,
  b. osoba fizyczna, która wykonuje jeden z następujących zawodów: (1) fizjoterapeuta, (2) fizjoterapeuta dziecięcy, (3) psycholog, (4) psycholog dziecięcy, (5) psychoonkolog, (6) psychoterapeuta, (7) psychotraumatolog, (8) seksuolog, (9) terapeuta.

 

§3

Zasady Programu

 1. Zasady Programu są następujące:
  a. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi wyszukać Uczestnika polecanego używając wyszukiwarki udostępnionej przez ZnanyLekarz lub
  b. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi przekazać ZnanyLekarz dane Uczestnika polecanego - imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. ZnanyLekarz skontaktuje się Uczestnikiem polecanym. Jeżeli Uczestnik polecany, w związku z poleceniem, zawrze ze ZnanyLekarz umowę zastosowanie znajdą świadczenia określone w §4.
 3. Jeden Uczestnik polecający może polecić wielu Uczestników polecanych.
 4. Uczestnik polecany może skorzystać z Programu tylko raz. Uczestnik polecany, który zawarł ze ZnanyLekarz Umowę o Świadczenie Usług Pakiet Premium może polecić jako Uczestnik polecający innych Uczestników polecanych.

§4

Świadczenie dla Uczestników

 1. Uczestnik polecający, w przypadku spełnienia wszystkich warunków określone w Regulaminie otrzyma od ZnanyLekarz świadczenie w postaci jednego okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto („Świadczenie”).
 2. Świadczenie nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.
 3. Nabycie uprawnień do Świadczenia następuje jedynie w sytuacji, w której Uczestnik polecony przez Uczestnika polecającego spełni zasady określone w §3. Liczba Świadczeń dla Uczestnika polecającego zależy od tego, ilu Uczestników polecanych spełni wymogi określone w §3 ust. 1.
 4. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecającego nastąpi w Okresie Rozliczeniowym wskazanym przez ZnanyLekarz, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia nabycia uprawnień do Świadczenia.
 5. W przypadku, gdy nabycie uprawnień do Świadczenia nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy, ZnanyLekarz przedłuży Umowę o 1 (jeden) okres rozliczeniowy za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.
 6. Uczestnik polecany, który w sposób ważny i wiążący zawarł ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium, uregulował opłatę aktywacyjną i opłacił należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy otrzyma Świadczenie w postaci 1 (jednego) okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.
 7. Świadczenie przyznane Uczestnikowi polecanemu nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.
 8. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecanego nastąpi w trzecim Okresie Rozliczeniowym licząc od początkowej daty umowy o świadczenie usług Pakiet Premium.
 9. Świadczenie nie może być przeniesione na osobę trzecią, jak również nie może być wymienione na gotówkę lub rzeczy materialne.
 10. Przyznane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami. Ponadto, przyznawane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia mają pierwszeństwo przed innymi świadczeniami przyznawanymi w ramach aktualnie obowiązujących promocji, zniżek lub rabatów. 

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory na tle Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZnanyLekarz.
 3. Do zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników stosuje się informację „Program Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”) – informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępną na stronie Programu.
 4. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.
 5. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych ZnanyLekarz oraz w siedzibie ZnanyLekarz.


Regulamin Programu Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz (aktualizacja regulaminu obowiązująca dla poleceń wykonanych od dnia 26.11.2021 r. do 11.01.2022 r.)

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”).

 2. Organizatorem Programu jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347997, o kapitale zakładowym 374 600 złotych, REGON 142276657, NIP 7010224868 („ZnanyLekarz”).

 3. Program trwa od dnia 5 lutego 2020 r. do odwołania. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

 4. Regulamin jest wydawany na podstawie art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Program na charakter przyrzeczenia publicznego.

 5. Program nie jest grą losową ani grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Przyznanie świadczeń przez ZnanyLekarz nie zależy od przypadku. 

§2
Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem polecającym („Uczestnik polecający”) Programu może być osoba fizyczna, która ma zawartą umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium ze ZnanyLekarz („Umowa”), dysponuje ważnym prawem wykonywania zawodu (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru) lub w czasie trwania Programu zawrze taką Umowę. 

 2. Uczestnikiem polecanym („Uczestnik polecany”) Programu może być osoba fizyczna, która:

  1. została polecona przez Uczestnika polecającego zgodnie z Regulaminem,

  2. w momencie polecenia przez Uczestnika polecającego nie ma zawartej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium,

  3. zawrze w sposób ważny i wiążący ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium oraz opłaci należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy.

 1. Uczestnikiem polecającym i Uczestnikiem polecanym nie może być osoba prawna ani “ułomna osoba prawna”.

 

§3

Zasady Programu

 1. Zasady Programu są następujące:

  1. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi wyszukać Uczestnika polecanego używając wyszukiwarki udostępnionej przez ZnanyLekarz lub

  2. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi przekazać ZnanyLekarz dane Uczestnika polecanego - imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 1. ZnanyLekarz skontaktuje się Uczestnikiem polecanym. Jeżeli Uczestnik polecany, w związku z poleceniem, zawrze ze ZnanyLekarz umowę zastosowanie znajdą świadczenia określone w §4

 1. Jeden Uczestnik polecający może polecić wielu Uczestników polecanych.

 2. Uczestnik polecany może skorzystać z Programu tylko raz. Uczestnik polecany, który zawarł ze ZnanyLekarz Umowę o Świadczenie Usług Pakiet Premium może polecić jako Uczestnik polecający innych Uczestników polecanych.

 

§3
Świadczenie dla Uczestników

 1. Uczestnik polecający, w przypadku spełnienia wszystkich warunków określone w Regulaminie otrzyma od ZnanyLekarz świadczenie w postaci jednego okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto („Świadczenie”).

 2. Świadczenie nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.

 3. Nabycie uprawnień do Świadczenia następuje jedynie w sytuacji, w której Uczestnik polecony przez Uczestnika polecającego spełni zasady określone w §3. Liczba Świadczeń dla Uczestnika polecającego zależy od tego, ilu Uczestników polecanych spełni wymogi określone w §3 ust. 1.

 4. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecającego nastąpi w Okresie Rozliczeniowym wskazanym przez ZnanyLekarz, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia nabycia uprawnień do Świadczenia.

 5. W przypadku, gdy nabycie uprawnień do Świadczenia nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy, ZnanyLekarz przedłuży Umowę o 1 (jeden) okres rozliczeniowy za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 6. Uczestnik polecany, który w sposób ważny i wiążący zawarł ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium, uregulował opłatę aktywacyjną i opłacił należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy otrzyma Świadczenie w postaci 1 (jednego) okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 7. Świadczenie przyznane Uczestnikowi polecanemu nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.

 8. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecanego nastąpi w trzecim Okresie Rozliczeniowym licząc od początkowej daty umowy o świadczenie usług Pakiet Premium.

 9. Świadczenie nie może być przeniesione na osobę trzecią, jak również nie może być wymienione na gotówkę lub rzeczy materialne.

 10. Przyznane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami. Ponadto, przyznawane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia mają pierwszeństwo przed innymi świadczeniami przyznawanymi w ramach aktualnie obowiązujących promocji, zniżek lub rabatów. 

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory na tle Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZnanyLekarz.

 3. Do zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników stosuje się informację „Program Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”) – informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępną na stronie Programu.

 4. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych ZnanyLekarz oraz w siedzibie ZnanyLekarz.


 


Regulamin Programu Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz (aktualizacja regulaminu obowiązująca dla poleceń wykonanych od dnia 8.09.2021 r. do 25.11.2021 r.)

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”).

 2. Organizatorem Programu jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347997, o kapitale zakładowym 374 600 złotych, REGON 142276657, NIP 7010224868 („ZnanyLekarz”).

 3. Program trwa od dnia 5 lutego 2020 r. do odwołania. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

 4. Regulamin jest wydawany na podstawie art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Program na charakter przyrzeczenia publicznego.

 5. Program nie jest grą losową ani grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Przyznanie świadczeń przez ZnanyLekarz nie zależy od przypadku. 

§2
Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem polecającym („Uczestnik polecający”) Programu może być osoba fizyczna, która ma zawartą umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium ze ZnanyLekarz („Umowa”), dysponuje ważnym prawem wykonywania zawodu (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru) lub w czasie trwania Programu zawrze taką Umowę. Uczestnikiem polecającym nie może być osoba wykonująca zawód psychologa, psychoterapeuty lub osoby wykonujące inne zawody, które nie są wpisane przez właściwy organ rejestrowy do prowadzonego przez niego rejestru zawodowego. 

 2. Uczestnikiem polecanym („Uczestnik polecany”) Programu może być osoba fizyczna, która:

  1. została polecona przez Uczestnika polecającego zgodnie z Regulaminem,

  2. w momencie polecenia przez Uczestnika polecającego nie ma zawartej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium,

  3. zawrze w sposób ważny i wiążący ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium oraz opłaci należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy.

 1. Uczestnikiem polecającym i Uczestnikiem polecanym nie może być osoba prawna ani “ułomna osoba prawna”.

 

§3

Zasady Programu

 1. Zasady Programu są następujące:

  1. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi wyszukać Uczestnika polecanego używając wyszukiwarki udostępnionej przez ZnanyLekarz lub

  2. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi przekazać ZnanyLekarz dane Uczestnika polecanego - imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 1. ZnanyLekarz skontaktuje się Uczestnikiem polecanym. Jeżeli Uczestnik polecany, w związku z poleceniem, zawrze ze ZnanyLekarz umowę zastosowanie znajdą świadczenia określone w §4

 1. Jeden Uczestnik polecający może polecić wielu Uczestników polecanych.

 2. Uczestnik polecany może skorzystać z Programu tylko raz. Uczestnik polecany, który zawarł ze ZnanyLekarz Umowę o Świadczenie Usług Pakiet Premium może polecić jako Uczestnik polecający innych Uczestników polecanych.

 

§3
Świadczenie dla Uczestników

 1. Uczestnik polecający, w przypadku spełnienia wszystkich warunków określone w Regulaminie otrzyma od ZnanyLekarz świadczenie w postaci jednego okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto („Świadczenie”).

 2. Świadczenie nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.

 3. Nabycie uprawnień do Świadczenia następuje jedynie w sytuacji, w której Uczestnik polecony przez Uczestnika polecającego spełni zasady określone w §3. Liczba Świadczeń dla Uczestnika polecającego zależy od tego, ilu Uczestników polecanych spełni wymogi określone w §3 ust. 1.

 4. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecającego nastąpi w Okresie Rozliczeniowym wskazanym przez ZnanyLekarz, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia nabycia uprawnień do Świadczenia.

 5. W przypadku, gdy nabycie uprawnień do Świadczenia nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy, ZnanyLekarz przedłuży Umowę o 1 (jeden) okres rozliczeniowy za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 6. Uczestnik polecany, który w sposób ważny i wiążący zawarł ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium, uregulował opłatę aktywacyjną i opłacił należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy otrzyma Świadczenie w postaci 1 (jednego) okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 7. Świadczenie przyznane Uczestnikowi polecanemu nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.

 8. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecanego nastąpi w trzecim Okresie Rozliczeniowym licząc od początkowej daty umowy o świadczenie usług Pakiet Premium.

 9. Świadczenie nie może być przeniesione na osobę trzecią, jak również nie może być wymienione na gotówkę lub rzeczy materialne.

 10. Przyznane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami lub rabatami. Ponadto, przyznawane na mocy niniejszego Regulaminu świadczenia mają pierwszeństwo przed innymi świadczeniami przyznawanymi w ramach aktualnie obowiązujących promocji, zniżek lub rabatów. 

 

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory na tle Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZnanyLekarz.

 3. Do zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników stosuje się informację „Program Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”) – informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępną na stronie Programu.

 4. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych ZnanyLekarz oraz w siedzibie ZnanyLekarz.


 

Regulamin Programu Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz (obowiązujący dla poleceń wykonanych od dnia 5.02.2020 r. do 7.09.2021 r.)

§1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Programie Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”).

 2. Organizatorem Programu jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 (01-217), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347997, o kapitale zakładowym 374 600 złotych, REGON 142276657, NIP 7010224868 („ZnanyLekarz”).

 3. Program trwa od dnia 5 lutego 2020 r. do odwołania. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

 4. Regulamin jest wydawany na podstawie art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Program na charakter przyrzeczenia publicznego.

 5. Program nie jest grą losową ani grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Przyznanie świadczeń przez ZnanyLekarz nie zależy od przypadku.

 

§2

Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem polecającym („Uczestnik polecający”) Programu może być osoba, która ma zawartą umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium ze ZnanyLekarz („Umowa”) lub w czasie trwania Programu zawrze taką Umowę.

 2. Uczestnikiem polecanym („Uczestnik polecany”) Programu może być osoba, która:

  1. została polecona przez Uczestnika polecającego zgodnie z Regulaminem,

  2. w momencie polecenia przez Uczestnika polecającego nie ma zawartej umowy o świadczenie Usług Pakiet Premium,

  3. zawrze w sposób ważny i wiążący ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium oraz opłaci należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy.

§3

Zasady Programu

 1. Zasady Programu są następujące:

  1. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi wyszukać Uczestnika polecanego używając wyszukiwarki udostępnionej przez ZnanyLekarz lub

  2. w czasie trwania Programu Uczestnik polecający musi przekazać ZnanyLekarz dane Uczestnika polecanego - imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 1. ZnanyLekarz skontaktuje się Uczestnikiem polecanym. Jeżeli Uczestnik polecany, w związku z poleceniem, zawrze ze ZnanyLekarz umowę zastosowanie znajdą świadczenia określone w §4.

 1.  
 1. Jeden Uczestnik polecający może polecić wielu Uczestników polecanych.

 

§4

Świadczenie dla Uczestników

 1. Uczestnik polecający, w przypadku spełnienia wszystkich warunków określone w Regulaminie otrzyma od ZnanyLekarz świadczenie w postaci jednego okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto („Świadczenie”).

 2. Świadczenie nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu znanylekarz.pl.

 3. Nabycie uprawnień do Świadczenia następuje jedynie w sytuacji, w której Uczestnik polecony przez Uczestnika polecającego spełni zasady określone w §3. Liczba Świadczeń dla Uczestnika polecającego zależy od tego, ilu Uczestników polecanych spełni wymogi określone w §3 ust. 1.

 4. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecającego nastąpi w Okresie Rozliczeniowym wskazanym przez ZnanyLekarz, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia nabycia uprawnień do Świadczenia.

 5. W przypadku, gdy nabycie uprawnień do Świadczenia nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania Umowy, ZnanyLekarz przedłuży Umowę o 1 (jeden) okres rozliczeniowy za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 6. Uczestnik polecany, który w sposób ważny i wiążący zawarł ze ZnanyLekarz umowę o świadczenie Usług Pakiet Premium, uregulował opłatę aktywacyjną i opłacił należne ZnanyLekarz wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy otrzyma Świadczenie w postaci 1 (jednego) okresu rozliczeniowego, za który należne ZnanyLekarz wynagrodzenie stałe za Profil będzie wynosić 1 zł netto.

 7. Świadczenie przyznane Uczestnikowi polecanemu nie dotyczy wynagrodzenia należnego ZnanyLekarz za rezerwacje terminów wizyty dokonane przez użytkowników serwisu ZnanyLekarz.pl.

 8. Przyznanie Świadczenia dla Uczestnika polecanego nastąpi w trzecim Okresie Rozliczeniowym licząc od początkowej daty umowy o świadczenie usług Pakiet Premium.

 9. Świadczenie nie może być przeniesione na osobę trzecią, jak również nie może być wymienione na gotówkę lub rzeczy materialne.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory na tle Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZnanyLekarz.

 3. Do zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników stosuje się informację „Program Poleceń Profesjonalistów ZnanyLekarz („Program”) – informacja o przetwarzaniu danych osobowych” dostępną na stronie Programu.

 4. ZnanyLekarz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Nie wpływa to na prawa nabyte przez Uczestników Programu.

 5. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych ZnanyLekarz oraz w siedzibie ZnanyLekarz.pl.