lut 9, 2017

Czy lekarz powinien mieć kasę fiskalną?

kasa fiskalna lekarza

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi (sprzedaje towary) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – w tym lekarz i lekarz dentysta - ma obowiązek rejestrować takie transakcje przy użyciu kasy fiskalnej. Ale czy w każdym przypadku? Są wyjątki, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czy lekarz może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Minister Finansów w wydanym przez siebie rozporządzeniu przewidział, że niektóre czynności – po spełnieniu określonych w przepisach warunków – będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej.

W rozporządzeniu tym zastrzegł jednak, że ze zwolnienia z obowiązku rejestracji nie mogą korzystać usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w konsekwencji lekarze oraz lekarze dentyści mają obowiązek dokonywać rejestracji świadczonych przez siebie usług.

Kogo nie dotyczy obowiązek rejestracji kasy fiskalnej

Od tej powyższej zasady przewidziano dwa wyjątki – obowiązek rejestracji nie dotyczy usług opieki medycznej świadczonych:

  1. osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. przez lekarzy i lekarzy dentystów usług w zakresie opieki medycznej, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 usługi te są świadczone wyłącznie przez Internet,

  lekarz otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku

 lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  z posiadanych przez lekarza ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.


Wobec tego, jeżeli lekarz świadczy usługi opieki medycznej przez Internet, nie ma obowiązku rejestracji świadczonych przez siebie usług przy użyciu kasy fiskalnej pod warunkiem, że zapłata za świadczone usługi będzie dokonana na rachunek bankowy, a z ewidencji prowadzonej przez lekarza będzie wynikać jakiej czynności dotyczyła ta zapłata.

Zaznaczyć tutaj należy, że usługi opieki medycznej świadczone przez inne osoby niż lekarze oraz lekarze dentyści mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej do wysokości 20 000 zł obrotu w roku podatkowym.


Ile pieniędzy miesięcznie tracisz? Przejdź do kalkulatora