gru 20, 2017

E-zwolnienia z punktu widzenia lekarzy

Zasady wystawiania e-zwolnień

Od 1 stycznia 2016 została udostępniona opcja wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Głównym jej celem jest umożliwienie szybszego przeprowadzania kontroli przez ZUS. Modyfikacja ta ma szczególne znaczenie dla lekarzy. Zatem o czym powinni wiedzieć lub pamiętać? Przedstawiamy temat e-zwolnienia z punktu widzenia lekarzy.

E-zwolnienia

E-zwolnienie jest niczym innym, jak zwolnieniem lekarskim wystawionym w sposób elektroniczny. Druk ten określany skrótowo jest jako e-ZLA. Do końca 2015 roku obowiązywały wyłącznie druki papierowe - ZUS ZLA. Obecnie obowiązują formularze elektroniczne zwolnień. Możliwość wystawienia e-zwolnienia oferuje m.in. ZnanyLekarz - więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Przekazywanie e-ZLA

Aby zaistniała opcja wystawienia dla chorego e-ZLA, płatnik składek (np. pracodawca) musi posiadać profil informacyjny. Lekarz wystawiający zwolnienie ma bezpłatny dostęp do informacji tam zawartych i na ich podstawie sporządza odpowiedni dokument.

E-zwolnienia są udostępniane płatnikowi bezpłatnie na jego profilu nie później niż w dniu następującym, po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, zwolnienia lekarskie są przechowywane w systemie przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono. Dla lekarzy oznacza to, że nie ma już obowiązku przekazywania zwolnienia i przechowywania go.

Przekazywanie e-zwolnienia

Lekarz przygotowuje zwolnienie lekarskie e-ZLA i podpisuje je z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby).
Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Bezpłatny certyfikat z ZUS

Najważniejsze informacje odnośnie tego certyfikatu:

 • jest ważny przez 5 lat – po upływie tego okresu można wnioskować o jego ponowne wydanie,
 • lekarz za jego pomocą może podpisywać e-ZLA, ZUS FZLA, AZLA, UZLA, ZUS PR-4,
 • lekarz może złożyć wniosek o jego wydanie na PUE- jak zapewnia ZUS, powinien otrzymać go w ciągu kilku minut,
 • certyfikat trzeba pobrać z portalu PUE ZUS,
 • certyfikat można zachować w komputerze lub przenieść na nośnik zewnętrzny (np. pendrive),
 • certyfikat z ZUS musi być dostępny na urządzeniu, na którym wystawia się e-ZLA,
 • ten sam certyfikat można zainstalować na wszystkich urządzeniach, z których się korzysta, w trakcie podpisywania np. e-ZLA tym certyfikatem, trzeba podać hasło - lekarz sam je ustala.

Błędne e-zwolnienia

Błędy zdarzają się każdemu. W przypadku zwolnienia - błędnie wystawiony dokument należy niezwłocznie poprawić. Poprawienie błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim wymaga wystawienia w formie elektronicznej:

 • informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd albo,

 • informacji, o której mowa w pkt 1, oraz nowego (poprawnego) zaświadczenia lekarskiego - podpisanych z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Jak podkreśla ZUS, ze względu na taki tryb poprawiania błędów w elektronicznym zwolnieniu lekarskim możliwe jest dokonanie wymienionych czynności przez innego lekarza, uprawnionego do wystawiania zwolnień lekarskich. Może być to pracownik administracyjny tylko wtedy, gdy jest równocześnie lekarzem uprawnionym do wystawiania zwolnień.

Praktyczne zagadnienia dla lekarzy dotyczące e-ZLA

Przedstawiamy najważniejsze kwestie, o których powinni pamiętać lekarze:

 • Lekarz wystawia e-ZLA osobiście. Nie może upoważnić innej osoby do zrobienia tego np. pielęgniarki.
 • Aby wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, lekarz musi mieć konto na PUE lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową.
 • Wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.
 • Lekarz wystawiający e-ZLA będzie miał dostęp do danych pacjenta, wpisanych przez płatnika. Jeśli będą one pełne i poprawne lekarza nie będzie musiał ich uzupełniać.
 • Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Wraz z całkowity wycofaniem zwolnień papierowych zniknie dla lekarzy obowiązek przechowywania zaświadczeń.
 • Lekarz na żądanie pacjenta ma obowiązek przekazać wydruk z systemu zwolnienia lekarskiego. Wydruk e-ZLA musi być opatrzony przez lekarza jego podpisem i pieczątką.
 • Każde elektroniczne zwolnienie otrzymuje numer w momencie jego wystawienia, czyli podpisania i wysłania do ZUS.
 • Na e-ZLA automatycznie wprowadzane są dane wystawiającego je lekarza.
 • Czysty formularz wydrukowany z systemu w celu wystawienia zwolnienia, gdy np. nie będzie dostępu do Internetu, otrzymuje numer w momencie jego wydruku, a na formularzu będą uzupełnione dane lekarza.
 • Lekarz może wystawić duplikat zwolnienia lekarskiego. W przypadku elektronicznego dokumentu będzie odbywać się na zasadzie ponownego udostępnienia dokumentu.
 • Pacjent, którego płatnik (np. pracodawca) nie będzie miał konta na PUE, musi dostać zwolnienie w formie papierowej. Lekarz po podpisaniu (wystawieniu) e-ZLA otrzyma komunikat o konieczności wydrukowania e-ZLA.
 • Wszystkie elektroniczne zaświadczenia lekarskie wystawione przez lekarza, będą mogły być ponownie wydrukowane np. w sytuacji gdy pacjent zgubi dokument.>
 • Jeśli lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu, musi przekazać pacjentowi zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu. Opatrzone musi zostać podpisem i pieczątką.
  Następnie lekarz musi wprowadzić takie zwolnienie do PUE ZUS lub do aplikacji gabinetowej. Ma na to trzy dni.

Wystawiaj e-zwolnienia i e-recepty na ZnanyLekarz. Pobierz bezpłatnego e-booka i poznaj więcej sposobów na sprytne i wygodne zarządzanie nowoczesnym gabinetem lekarskim:Pobierz »