kwi 6, 2016

Pytania i odpowiedzi: Czy lekarze mogą reklamować swoje usługi? cz. III

pytania_i_odpowiedzi_prawnikow

Czy dopuszczalne będzie informowanie o nowo otwartym gabinecie w postaci ulotek? Czy zgodne z prawem jest używanie określenia "klinika" dla celów marketingowych? Jeżeli na stronie www jest informacja o sprzęcie używanym w gabinecie, czy jest to reklama? 

Zobacz 
odpowiedzi na pytania związane z zakazem reklamy praktyki lekarskiej, zadane prawnikom z Kancelarii DZP w ramach internetowego szkolenia dla lekarzy z 15.03.2016r.

 

1) Czy wielkoformatowy druk "tu powstaje gabinet stomatologiczny" podczas okresu prac wykończeniowych lokalu - jest uznawany za reklamę czy przekaz informacyjny?

W przypadku podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy
i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych możliwe jest używanie nie więcej niż 2 stałych tablic ogłoszeniowych na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka i dodatkowo nie więcej niż 2 tablic ogłoszeniowych przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki. Tablice te powinny zawierać w górnej części napis o rodzaju praktyki zawodowej, a ponadto powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach nie więcej niż 40 cm na 60 cm.
Komunikat tej treści ma charakter informacyjny, jest to wiadomość o adresie/miejscu przyszłych przyjęć.


2) Co zrobić z nierzetelnymi ocenami na portalu "Znany Lekarz" itp. na przykład od nieżyczliwej konkurencji?

Oceny pozostawiane na portalu ZnanyLekarz.pl to forma obiektywnej wymiany informacji pomiędzy pacjentami, zaś wystawione oceny są niezależne od wpływu lekarzy, przez co nie mają charakteru reklamowego.

Zorganizowana akcja konkurencji podszywającej się pod pacjentów może zostać uznana za nieuczciwe działanie konkurencyjne, co stanowi naruszenie prawa. Pamiętać też należy, że negatywna opinia nie może naruszać dóbr osobistych lekarza.

Dodatkowo zgodnie z polityką serwisu ZnanyLekarz.pl wszelkie posty są moderowane, w związku z tym weryfikowane co niezgodne z przepisami treści.

Przeczytaj też: Zero tolerancji dla fałszywych opinii?3) Czy dopuszczalne będzie informowanie o nowo otwartym gabinecie w postaci ulotek do skrzynek pocztowych okolicznych mieszkańców? Podany zostanie tylko zakres usług, godziny, telefon, logo?

Jest to działanie dopuszczalne.

Lekarz wykonujący praktykę zawodową powinien podawać do publicznej wiadomości informacje o:
a) tytule zawodowym,
b) imieniu i nazwisku,
c) miejscu, dniach i godzinach przyjęć.

Fakultatywnie może podawać także informacje o:
a) rodzaju wykonywanej praktyki zawodowej,
b) stopniu naukowym,
c) specjalizacji,
d) umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
e) szczególnych uprawnieniach,
f) numerze telefonu,
g) cenach i sposobach płatności w przypadku przekazywania tych informacji poprzez zamieszczanie ich na stronie www lub przez telefony informacyjne


4) Czy prowadzenie videobloga na kanale YouTube bez informacji, że prowadzący jest lekarzem (bez fartucha, ubiór casual) o tematyce prozdrowotnej jest dozwolone?Nowe wezwanie do działania

Nie jest to reklama, lekarz nie informuje bowiem o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Budowanie wizerunku eksperta w taki sposób jest dozwolone.

 


Zobacz aktualne tematy i terminy bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i specjalistów


5) Czy spółka cywilna, która ma umowy z lekarzami, którzy wykonują indywidualną działalność dla i na terenie spółki, ma większą swobodę reklamy? Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie reklamy jeśli spółka reklamuje swoją działalność, a nie działalność poszczególnych lekarzy?

Spółka cywilna nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami. Regulacje związane z reklamą są więc takie same, a odpowiedzialność ponoszą sami wspólnicy.

 

6) informacja dla pacjenta o zakresie usług - leczenie endodontyczne. Czy opis leczenia endodontycznego pod mikroskopem, to juz reklama usługi czy zachęta?

Rzetelny opis utrzymany w stylu informacyjnym nie stanowi reklamy. Im więcej w nim jednak elementów perswazyjnych np. podkreślanie skuteczności zabiegów, komfortu pacjenta, jakości sprzętu, tym większe ryzyko uznania go za formę zachęty do skorzystania, a zatem reklamę.7) Od kiedy obowiązuje ten format reklamy 40x60? Jeśli reklama powstała wcześniej,
a jest większa to może zostać? Czy musimy się dostosować do nowych zasad?

Format obowiązuje od 16 grudnia 2011 r. Wcześniej istniejące tablice informacyjne należy do niego dostosować. Należy przy tym pamiętać, że okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy wzór tablicy ogłoszeniowej obowiązujący na terenie jej działania.

 

8) Czy zgodne z prawem jest używanie przez podmiot leczniczy określenia "klinika" dla celów marketingowych i jak zrobić to mądrze, aby nie zostać oskarżonym o wprowadzanie klienta w błąd?

Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie uczelnia medyczna, podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną lub inne podmioty wykonujące działalność leczniczą udostępniające jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. W związku z tym użycie tego przez inny podmiot może zostać uznane za działanie wprowadzające w błąd.

 

9) W ostatnim czasie pojawia się na rynku coraz więcej prywatnych "klinik medycyny estetycznej" /  "klinik urody" itp. Chciałbym zapytać jakie należy spełniać warunki by móc posługiwać się nazwą "klinika / clinic" i jakie mogą być ewentualne konsekwencje nadużycia tej nazwy?

Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie uczelnia medyczna, podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną lub inne podmioty wykonujące działalność leczniczą udostępniające jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Praktyka sprzeczna z powyższym może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji (roszczenie ze strony konkurenta plus odszkodowanie) oraz za działanie wprowadzające w błąd konsumenta (sankcja nakładana przez Prezesa UOKiK w wysokości do 10% przychodu, ale oczywiście ryzyko tak wysokiej sankcji jest mało realne).10) Jakie są ewentualne konsekwencje posługiwania się określeniem „klinika” dla celów marketingowych, nie spełniając ustawowych wymogów do posługiwania się tą nazwą przez podmiot leczniczy?

Praktyka taka może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji.

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:
a) zaniechania niedozwolonych działań;
b) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
d) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
e) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
f) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.


11) Co z ogłoszeniami na Gruponie, czy są dozwolone?

Oferty stosowane w ramach serwisu groupon mają charakter silnie perswazyjny, nastawione są na podkreślanie zalet i wyjątkowości składowych usług. W związku z tym ryzyko uznania takiego działania za naruszenie przepisów regulujących zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych należy uznać za istotne.


12) Jeśli właścicielem podmiotu leczniczego jest spółka cywila, w skład której oprócz lekarza wchodzi osoba innej profesji niemedycznej, to czy jest to wystarczający fakt, by lekarz nie podlegał karze, za niewłaściwe działania reklamowe, bo to przecież inna osoba "reklamuje" podmiot medyczny?

Spółka cywilna nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami. Regulacje związane z reklamą są więc takie same, a odpowiedzialność ponoszą sami wspólnicy.13) Jeżeli na stronie internetowej prywatnej praktyki lekarskiej jest informacja o sprzęcie używanym w gabinecie- czy jest to reklama?

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej numer 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, informacja o jakości sprzętu medycznego stanowi formę reklamy.14) Czy prowadzenie bloga internetowego i pokazywanie na nim marek różnych produktów jest dozwolone?

Takie działanie może zostać uznane za reklamowanie produktu leczniczego czy suplementu diety przez lekarzy, w związku z tym może być sprzeczne z przepisami ,w szczególności art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej.15) Spotkanie dla uczestników uniwersytetu trzeciego wieku, poświęcone sposobom leczenia rehabilitacyjnego - jeżeli w prelekcji pojawi się informacja o sposobach leczenia, wykorzystaniu sprzętu w ramach prywatnej praktyki lekarskiej - czy będzie to reklama?

Jeżeli prelegent opisuje sposoby lub sprzęt oferowane przez konkretną placówkę, ze wskazaniem tej placówki, może to zostać zakwalifikowane jako reklama. Informacje o charakterze edukacyjnym powinny mieć charakter obiektywny, wskazywać różne występujące sposoby leczenia i różne typy dostępnego na rynku sprzętu. Należy jednak zaznaczyć, że jest to wykład kierowany do ograniczonego kręgu odbiorców, w związku z tym nie jest publiczny.

 

16) Czy zdjęcia, na wykorzystanie których mam zgodę pacjenta, mogę umieszczać tylko na stronie internetowej czy też na portalach społecznościowych.

Zdjęcia mogą być publikowane za pomocą dowolnego medium, a więc także w mediach społecznościowych. Warunkiem jest właściwa zgoda pacjenta17) Nasi pacjenci po zabiegach wymieniają, piszą opinię o naszej klinice na forach tematycznych. Czy mogę w moich działaniach marketingowych wykorzystać te opinie, zacytować ich słowa?

Opinie pacjentów zamieszczane w Internecie, np. na portalach społecznościowych, nie stanowią reklamy. Jest to forma obiektywnej wymiany informacji pomiędzy pacjentami. Ryzyko będzie powstawało wtedy, kiedy lekarz będzie moderował tak opinie, aby np. eksponować bardziej korzystne oraz chować mniej korzystne.

18) Przed zabiegami pacjenci podpisują zgodę na zabieg, w której jest zapis dotyczący zgody na wykorzystanie zdjęć pacjenta z efektem zabiegu, czy takie zdanie wystarczy czy musi być bardziej rozbudowane, co powinna taka zgoda zawierać?

Brak precyzyjnej regulacji prawnej, co dokładnie zgoda zawierać powinna. Przyjąć jednak należy, że zgoda powinna być możliwie jak najbardziej precyzyjna, określać m.in. co może znaleźć się na zdjęciu, gdzie i kiedy zdjęcie będzie publikowane


Przeczytaj pozostałe części "pytań i odpowiedzi" prawników: